Yleistä tietoa kuntoutuksesta

Mitä kuntoutus on?

Kuntoutus on tukea, ohjausta, neuvontaa, tietoa ja vertaistukea elämän eri vaiheissa. Kuntoutusta saatat tarvita kun sairaus, vamma tai muu haaste on muuttanut elämäntilannettasi. Kuntoutuksella pyritään turvaamaan työ- ja toimintakykyäsi.

Miten kuntoutusta järjestetään?

Kuntoutusta järjestää Kela, vakuutusyhtiöt, terveydenhuolto ja Valtiokonttori, jotka myös vastaavat kuntoutuksen kustannuksista. Kuntoutukseen voi hakeutua myös aina tarpeen tullen omalla kustannuksella.

Kuntoutus voi olla kursseja kuntoutuskeskuksissa, etäkuntoutusta, terapiakäyntejä tai näiden erilaisia yhdistelmiä. Näiden kuntoutusmuotojen kestot vaihtelevat.

Me kuntoutuspalveluyrityksinä toteutamme näitä edellä kuvattuja kuntoutuspalveluita elämän eri vaiheissa lapsille, nuorille, aikuisille ja ikääntyneille.

Kelan kuntoutus 

Kela järjestää kuntoutusta sopeutumisvalmennuksena kun sairaus on tuonut muutoksen elämäntilanteeseen ja kuntoutuskursseina kun tarvitaan tukea täysipainoiseen arkeen sairauden tai vamman kanssa. Kurssit ovat ryhmämuotoisia. Kurssien lisäksi Kela tarjoaa kuntoutusta moniammatillisena yksilökuntoutuksena. Kelan kuntoutus voi olla myös esim. fysioterapiaa, toimintaterapiaa, psykoterapiaa tai ravitsemusterapiaa. Kelan kuntoutusta varten tarvitset lääkäriltäsi lausunnon kuntoutustarpeesta. Jos sairaus tai vamma vaikeuttaa ammatinvalintaa, opintoja tai työtä, voit saada tukea Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluista.

Mitä Kelan kuntoutus maksaa?

Kelan kuntoutus on maksutonta ja kuntoutuksen ajalta voit saada myös kuntoutusrahaa sekä korvausta matkakuluista.

Miten haen Kelan kuntoutukseen?

Kelan kuntoutuksen hakemisen pikaoppaaseen voit tutustua tästä.

Vakuutuskuntoutus ja kuntoutus terveydenhuollon lähetteellä

Kuntoutus vakuutusyhtiön kautta on mahdollista silloin kun työ- tai toimintakykysi on heikentynyt ammattitaudin, liikennevahingon tai työtapaturman takia. Kuntoutukseen voi päästä myös julkisen terveydenhuollon lähetteellä. Vakuutusyhtiö maksaa kuntoutuksen työeläke-, tapaturma- tai liikennevakuutuksen mukaisesti vakuutetulle henkilölle. Päätöksen kuntoutuksesta tekee vakuutusyhtiö, joka arvioi kuntoutustarpeen ja ohjaa kuntoutukseen. Kuntoutuskeskus lähettää kutsun kuntoutukseen sekä lisätiedot käytännön järjestelyistä.

Sairaanhoitopiirit järjestävät kuntoutusta terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti ja harkinnan mukaan hankkivat kuntoutusta myös yksityisiltä kuntoutuspalveluiden tuottajilta kun asiakkaan tarve sitä edellyttää. Sairaanhoitopiiri vastaa kuntoutuksen kustannuksista ja se on asiakkaalle maksutonta.

Kuntoutusta juuri silloin kuin tarvitset!

Kuntoutuspalveluita voit ostaa omalla kustannuksellasi aina silloin kun elämäntilanteesi esim. sairauden, vamman tai leikkauksen ja siitä toipumisen myötä kaipaa tukea. Kuntoutuksen muoto, sisältö ja kesto räätälöidään yksilöllisten tarpeidesi mukaan.
Kun haluat kuntoutusta omalla kustannuksellasi, ota suoraan yhteyttä kuntoutuskeskukseen, jossa sinulle kootaan juuri sinun tarpeisiisi räätälöity kuntoutuskokonaisuus.

Kuntoutus KruunupuistossaKuntoutus RokuallaKuntoutus Kunnonlähteellä

Kuntoutuksen aakkoset

Kurkkaa kuntoutuksen sanastoa - toivottavasti siitä on apua kun perehdyt kuntoutuksen mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoihin itsellesi tai läheisellesi!

Ammatillinen kuntoutus = kuntoutusta työikäisille, joita sairauden tai vamman vuoksi uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ammatillisella kuntoutuksella parannetaan työllistymisen, työhön paluun ja työssä jatkamisen edellytyksiä. Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset, tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset ja ammatilliset oppilaitokset.

Etäkuntoutus = Etäkuntoutus on vaihtoehto kasvokkain tapahtuvalle kuntoutukselle. Etäkuntoutus tapahtuu tietokoneen välityksellä, joten kuntoutukseen voi osallistua haluamastaan paikasta.

Fysioterapia= terapiaa, jonka tavoitteena on ylläpitää ja parantaa henkilön toimintakykyä, aktiivisuutta, liikettä ja liikkumista. Fysioterapiaa toteutetaan harjoittelun, manuaalisen terapian, ohjauksen ja neuvonnan keinoin ja siihen voidaan yhdistää erilaisia fysikaalisia hoitomuotoja.

Kuntoutus = Kuntoutus on toimintaa jonka tarkoituksena on edistää henkilön työ- tai toimintakykyä erilaisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen avulla.

Kuntoutuskurssi = Kuntoutuskurssit ovat ryhmämuotoista kuntoutusta johonkin tiettyyn sairauteen, vammaan tai elämäntilanteeseen liittyen. Kuntoutuskursseilla tuetaan fyysistä ja psykososiaalista hyvinvointia sekä työssä ja arjessa selviytymistä. Kurssilla saat neuvoja omaan terveyteesi liittyen sekä valmiuksia huolehtia itsestäsi. Myös ryhmän tuki on kuntoutuskursseilla tärkeää.

Kuntoutusraha = Kuntoutusrahan tarkoitus on turvata toimentulo kuntoutuksen aikana. Kuntoutusrahaa voi saada 16–67-vuotias Kelan, työterveyshuollon, kunnan tai kuntayhtymän kuntoutukseen osallistuva henkilö. Omaisen sopeutumisvalmennukseen, kuntoutuskurssille tai perhekuntoutukseen osallistuva voi myös saada kuntoutusrahaa.

Kuntoutussuunnitelma = Kuntoutussuunnitelma tehdään kaikille kuntoutusta tarvitseville. Se ohjaa kuntoutuksen toteutusta ja sisältää tarkemman tiedon, miten opiskelu-, työ- ja toimintakykyä voidaan edistää. Suunnitelma tehdään aina yhteistyössä asiakkaan eli kuntoutujan, lääkärin ja tarvittaessa moniammatillisen tiimin kanssa.
Moniammatillinen yksilökuntoutus = Moniammatillinen yksilöllinen kuntoutus on sinun tavoitteisiisi perustuvaa kuntoutusta, jota toteuttaa moniammatillinen työryhmä. Yksilökuntoutuksesta saat monipuolista yksilöllistä tukea, ja toimintakykyäsi sekä hyvinvointiasi tarkastellaan kokonaisuutena. Kuntoutus toteutuu yksilöllisinä kuntoutusjaksoina perustuen kuntoutusmuotoon ja kuntoutussuunnitelmaasi .Kuntoutus voi toteutua Kelan maksamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

Moniammatillisuus = Moniammatillisuus kuntoutuksessa tarkoittaa sitä, että eri ammattikuntien edustajat muodostavat tiimin, jotka tekevät yhteistyötä kuntoutujien parhaaksi. Moniammatilliseen tiimiin voivat kuulua esimerkiksi erikoislääkäri, erilaisia terapeutteja, sairaanhoitaja, sosiaalityön ammattilainen tai vaikkapa erityisopettaja.

Neuropsykologinen kuntoutus = kuntoutusmuoto perustuu neuropsykologiseen tutkimukseen. Neuropsykologinen kuntoutus tulee yleensä kyseeseen aivoverenkiertohäiriön, aivovamman tai muiden keskushermostoa vaurioittavien sairauksein jälkeen tai erilaisiin kehityksellisiin häiriöihin liittyen. Kuntoutus perustuu tietoon, tukeen ja keinoihin ymmärtää omia oireita. Tavoitteena on vahvistaa toimintakykyä ja kohentaa elämänlaatua.

Perhekurssit = Kelan perhekurssit ovat sopeutumisvalmennuskursseja perheille, joiden lapsella on jokin sairaus, vamma tai oireyhtymä. Kurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan niistä. Kursseilta sekä lapsi, vanhemmat että sisarukset saavat tietoa, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen. Kurssit ovat perheille maksuttomia.

Psykoterapia = on terapiamuoto, joka keskittyy mielenterveysongelmien, elämän erilaisten kriisitilanteiden ja traumaattisten kokemusten hoitoon, mielen hyvinvoinnin parantamiseen ja vaikeista elämäntilanteista selviytymiseen.

Ravitsemusterapia = terapiaa, joka ohjaa, neuvoo ja hoitaa ravitsemuksen keinoin .

Seksuaaliterapia = terapiaa, jossa haetaan ratkaisuja seksuaalisuuteen, omaan identiteettiin ja parisuhteeseen liittyviin haasteisiin. Seksuaaliterapia on keskustelua ja neuvontaa.
Sopeutumisvalmennuskurssi = Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Saat hyödyllistä tietoa sekä vertaistukea selviytymiseen sairauden, vamman tai elämäntilanteen kanssa. Sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään kaiken ikäisille ja lukuisiin erilaisiin tarpeisiin. Lasten sopeutumisvalmennuksissa on koko perhe mukana.

Toimintaterapia = terapiaa, jolla edistetään ja ylläpidetään henkilön toimintakykyä. Toimintaterapia on toimintaa, joka vahvistaa omassa arjessa toimimista. Terapiassa harjoitetaan taitoja ja valmiuksia huolehtia itsestä, tehdä töitä, opiskella ja harrastaa.

Työelämäkuntoutus = kuntoutusta työhön, työelämäosallisuuden vahvistamista ja työeläkekuntoutusta.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus = Kelan kustantamaa kuntoutusta alle 65-vuotiaille, joilla on merkittävästi arkea haittaava sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Henkilön vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen voi kuulua moniammatillisia yksilöllisiä jaksoja, erilaisia terapioita ja kuntoutuskursseja. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu aina julkisessa terveydenhuollossa tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan.

Ota yhteyttä tai tutustu kuntoutuspaikkoihin tarkemmin!

Kunnonlähde Kankaanpää

-

Kelankaari 4
38700 Kankaanpää

Rokua Kuntoutus

-

Kuntoraitti 2
91670 Rokua

Kruunupuisto

-

Vaahersalontie 44
58450 Punkaharju

Valitse Kuntoutuspaikkasi

Valitsekuntoutuspaikkasi.fi